Biểu mẫu

Báo cáo kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2022

Tải xuống

Báo cáo kết quả xây dựng cam kết tu dưỡng, phấn đấu của cá nhân đảng viên năm 2022 của chi bộ được pubokid.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này. Xin vui lòng tham khảo.

Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng phấn đấu đến năm 2022

  • 1. Bản tường trình đăng ký cam kết tu dưỡng, phấn đấu năm nào?
  • 2. Mẫu bản đăng ký cam kết tu dưỡng phấn đấu trong năm
  • 3. Hướng dẫn làm bản tường trình đăng ký bản cam kết tu dưỡng, phấn đấu trong năm.
Báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng phấn đấu trong năm

1. Bản tường trình đăng ký cam kết tu dưỡng, phấn đấu năm nào?

Báo cáo đăng ký bản cam kết tu dưỡng phấn đấu trong năm là bản báo cáo tóm tắt quá trình thực hiện bản cam kết tu dưỡng phấn đấu của năm được đăng ký đầu năm.

Báo cáo này do Bí thư chi bộ (đối với cơ sở Đảng) hoặc cán bộ lãnh đạo phụ trách công tác chính trị (đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức) biên soạn và lập thành văn bản. Báo cáo này sẽ là căn cứ quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của các cơ quan, ngành.

Bản cam kết đăng ký tham gia tu dưỡng, rèn luyện là quy định để mỗi Đảng viên nhận thấy rõ mục tiêu phấn đấu của mình trong một năm mới. Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thành tích của Đảng viên. Nếu Đảng viên hoàn thành các cam kết đã đề ra thì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nếu hoàn thành vượt mức đề ra sẽ có khả năng được khen thưởng …

Đăng ký cam kết thi đua còn thể hiện quyết tâm thi đua, tạo khí thế thi đua lập thành tích cao trong công tác, tích cực trong công tác của các đồng chí Đảng viên ở các cơ sở.

2. Mẫu báo cáo đăng ký cam kết tu dưỡng và phấn đấu đến năm 2022

ỦY BAN ……………………

BỘ …………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày … Tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả của việc xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2022

1. Việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên năm 2021

Thực hiện chỉ thị số… / CV / HU ngày… tháng… năm 20… của Hội đồng quản trị HU về việc xây dựng cam kết, thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Chi bộ ………… .. tổ chức họp triển khai nội dung chỉ thị… đến toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, yêu cầu Đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và ký cam kết. Chi nhánh đã trực tiếp theo dõi và đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Số lượng Đảng viên

Xây dựng cam kết

Đánh giá hiệu suất

Toàn bộ

Chính thức

Chuẩn bị

Có XD

Không XD

Tốt

Không tốt

2. Quyền làm chủ, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên đến năm 2022.

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã về việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm 20 …, chi bộ trường THCS đã tổ chức đại hội chi bộ và triển khai ra toàn thể. Đảng viên, yêu cầu từng cá nhân đăng ký, xây dựng nội dung cần học tập và ký cam kết thực hiện. Kế hoạch được lập cụ thể, chi tiết bằng văn bản gửi Chi nhánh để tiện theo dõi, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện.

3. Kết quả xây dựng cam kết của cán bộ, đảng viên

TT

Tên chi nhánh

Tổng số đảng viên của chi bộ

Số đảng viên thực hiện cam kết

Số đảng viên không xây dựng cam kết

Đầu tiên

Toàn bộ

– Nguyên nhân số đảng viên không xây dựng cam kết:….

Chi cục THCS

BẢO VỆ

3. Hướng dẫn làm tờ trình đăng ký cam kết tu dưỡng phấn đấu đến năm 2022

Một báo cáo nên bao gồm tất cả những điều sau:

  • Việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên trong năm trước;
  • Việc làm chủ, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân cán bộ, đảng viên năm nay;
  • Kết quả xây dựng bản cam kết của cán bộ, đảng viên.

Báo cáo thành tích đã cam kết là cần thiết nhưng phải trung thực, khách quan. Không báo cáo gian dối hoặc nói dối về thành tích.

Lưu ý: Để có kết quả tốt trong học tập, rèn luyện và phấn đấu thực hiện cam kết đầu năm, cán bộ, bí thư, quần chúng thực hiện báo cáo đầu năm cần đôn đốc, động viên sâu sát. việc thực hiện cam kết của Đảng viên ở cơ sở. Đồng thời ghi lại chi tiết thành tích và thiếu sót để cá nhân sửa chữa kịp thời và báo cáo chính xác trong bản tóm tắt báo cáo của bạn.

Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục Biểu mẫu của pubokid.vn.

  • Bản đăng ký phấn đấu rèn luyện Đảng viên năm 2022
  • Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu đến năm 2022 của Đảng viên
  • Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên năm 2022
  • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2022

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button