Tài Liệu

Cách xếp loại học lực cấp 2 mới nhất

Sinh viên phải đăng ký dự thi tại trường trước ngày thi lại ít nhất 7 ngày.

Đào tạo ứng xử:

Học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu sẽ phải ôn luyện thêm trong hè. Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm đề ra yêu cầu nội dung cụ thể để giao cho học sinh thực hành, đồng thời có biện pháp tổ chức theo dõi, đánh giá việc học sinh thực hiện các nội dung đó. Sau hè, căn cứ vào sự tiến bộ của học sinh, Hội đồng giáo dục xem xét, xếp loại lại hạnh kiểm của những học sinh này. Nếu đạt loại trung bình sẽ được lên lớp.

Xét công nhận học sinh giỏi, học sinh tiên tiến

Được công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi một học kỳ hoặc cả năm học nếu đạt hạnh kiểm tốt và học lực xuất sắc.

Được công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến trong học kỳ hoặc cả năm học, nếu hạnh kiểm từ khá trở lên và học lực từ khá trở lên.

6. Đánh giá học sinh khuyết tật

Đánh giá học sinh khuyết tật theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự cố gắng, tiến bộ của học sinh là chính.

Học sinh khuyết tật đạt yêu cầu của chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông được đánh giá, xếp loại theo quy định như đối với học sinh bình thường nhưng giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập.

Học sinh khuyết tật chưa đạt yêu cầu của chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông được đánh giá dựa trên sự cố gắng và tiến bộ của học sinh và không được xếp vào đối tượng này.

Mời bạn đọc tham khảo tại mục Tài liệu trên Pubokid.vn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button