Tài Liệu

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước 2022

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước 2022. Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI” đã được phát động trên cả nước.

Dưới đây là câu hỏi và gợi ý đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI mà pubokid.vn đã thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý:

 • Đáp án dưới đây được thực hiện hoàn toàn bởi pubokid.vn, không phải là đáp án chính thức do BTC cuộc thi công bố.
 • Câu hỏi trong bài thi của thí sinh có thể thay đổi nội dung và số thứ tự so với đáp án dưới đây.

Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ
Bình Phước 2022

 • 2. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 2
 • 2. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 1
 • 3. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 3
 • 4. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 4
Banner thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước

2. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 2

Câu 01: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra chỉ tiêu nào sau đây về hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ ?

A. Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh.

B. Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 350 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý

C. Hằng năm giúp 40.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh.

D. Hằng năm giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 20.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh.

Câu 02: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đề ra chỉ tiêu hàng năm hỗ trợ nâng cao năng lực cho bao nhiêu phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh?

A. 100

B. 110

C. 150

D. 200

Câu 03: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra Chỉ tiêu 3 như thế nào:

A. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 60% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

B. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

C. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 70% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

D. Đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Hội hỗ trợ 75% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội.

Câu 04: Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã hỗ trợ các ý tưởng khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp cho bao nhiều phụ nữ?

 • A. 889 hộ phụ nữ
 • B. 890 hộ phụ nữ
 • C. 900 hộ phụ nữ
 • D. Cả 03 đáp án trên đều sai.

Câu 05: Theo Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XI về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI: Nội dung chủ yếu của nhiệm vụ 4: Tích cực tham gia chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” là gì?

A. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, hội viên ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định về sử dụng các phần mềm tác nghiệp trong hệ thống Hội.

B. Thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”. Tích cực tham gia xây dựng kế hoạch và chính sách thu hút, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước đưa các vấn đề của phụ nữ và tổ chức Hội vào các chương trình, chuyên mục; mở rộng kết nối với các trang mạng xã hội của tỉnh, các địa phương để đưa thông tin của Hội đến hội viên, phụ nữ và Nhân dân. Phát triển Trang thông tin điện tử, Fanpage của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, là diễn đàn quan trọng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ.

D. Cả 03 ý trên đều đúng.

Câu 06: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu chỉ tiêu cơ bản?

A. 04 chỉ tiêu cơ bản.

B. 06 chỉ tiêu cơ bản.

C. 07 chỉ tiêu cơ bản.

D. 08 chỉ tiêu cơ bản.

Câu 07: Theo Chương trình hành động số 02/CTr-BCH ngày 01/6/2022 của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XI về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI: Mục tiêu của khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” là gì?

A. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

B. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đặc biệt là Chi hội, tổ phụ nữ, qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

C. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

D. Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đặc biệt là Chi tổ hội; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên, phụ nữ trong tỉnh.

Câu 08: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thống nhất biểu quyết thông qua 03 nhiệm vụ trọng tâm nào?

A. Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh.

B. Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

C. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 09: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đã đề ra chỉ tiêu xây dựng mô hình kinh tế tập thể như thế nào?

A. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động, hỗ trợ thành lập 110 mô hình kinh tế tập thể.

B. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh vận động, hỗ trợ thành lập 110 mô hình kinh tế tập thể (Hợp tác xã, tổ hợp tác) và 05 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý.

C. Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ thành lập mới 03 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, 22 tổ hợp tác.

D. Hàng năm hỗ trợ thành lập 1 mô hình kinh tế tập thể (Hợp tác xã, tổ hợp tác).

Câu 10: Chủ đề của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 là gì?

A. “Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

B. “Đoàn kết – Khát vọng – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”.

C. “Đoàn Kết – Hội nhập – Sáng tạo – Phát triển”.

D. “Đoàn kết – Sáng tạo – Tự chủ – Khát vọng – Phát triển”.

Câu 11: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đề ra chỉ tiêu hỗ trợ hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 có, 3 sạch” (đối với địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu) như thế nào?

A. Phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 05 hộ gia đình.

B. Phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 10 hộ gia đình.

C. Phấn đấu đến năm 2026, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 50 hộ gia đình.

D. Phấn đấu năm năm mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ 30 hộ gia đình.

Câu 12: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Nhiệm vụ 5: Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đề ra nội dung trọng tâm gì?

A. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Phát huy vai trò đại diện của tổ chức Hội trong Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các cáp. Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Trung ương Hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

B. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, quyên góp, hỗ trợ kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm cho các hoạt động chống dịch và hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

C. Động viên, khuyến khích phụ nữ tham gia lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cấp Hội; triển khai hiệu quả phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

D. Cả 04 đáp án trên đều đúng

Câu 13: Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 hoặc do các nguyên nhân khác do Hội LHPN triển khai dựa trên những nguyên tắc nào?

A. Hoàn toàn tự nguyện;

B. Tôn trọng các quy định pháp luật về quyền trẻ em.

C. Các hỗ trợ đảm bảo sát hợp với nhu cầu của trẻ; ưu tiên tối đa điều kiện để trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, họ hàng, cộng đồng, quê hương;

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 14: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đề ra chỉ tiêu cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội đến năm 2026 như thế nào?

A . 100 %.

B. 95%.

C. 90%

D. 85%

Câu15: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đề ra bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm ?

A. 02 nhiệm vụ trọng tâm.

B. 03 nhiệm vụ trọng tâm.

C. 04 nhiệm vụ trọng tâm.

D. 05 nhiệm vụ trọng tâm.

2. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 1

Câu 01: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã bầu bao nhiêu ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027?

A. 151 ủy viên Ban Chấp hành.

B. 155 ủy viên Ban Chấp hành.

C. 161 ủy viên Ban Chấp hành.

D. 163 ủy viên Ban Chấp hành.

Câu 02: Chủ đề của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 là gì?

A. “Phụ nữ Bình Phước đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”

B. “Phụ nữ đoàn kết, tự chủ, vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững”.

C. “Phụ nữ đoàn kết, sáng tạo, tự chủ, vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần đưa tỉnh Bình Phước phát triển nhanh và bền vững”.

D. “Phụ nữ đoàn kết, sáng tạo, vươn lên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới”.

Câu 03: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đề ra mục tiêu tổng quát như thế nào?

A. Đoàn kết, sáng tạo, nêu cao tinh thần làm chủ, phấn đấu vì hạnh phúc, bình đẳng và sự phát triển của phụ nữ.

B. Tập hợp, phát huy thế mạnh, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tiềm năng, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ

C. Vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, phát triển kinh tế theo hướng hội nhập, góp phần xây dựng xã hội an toàn, văn minh, hiện đại và xây dựng tỉnh Bình Phước phát triển nhanh, bền vững.

D. Cả 03 đáp án trên đều đúng.

Câu 04: Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 có định hướng: “Trung ương định hướng chiến lược, Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, Xã…hội viên, Chi…phụ nữ. Điền nội dung còn thiếu vào các ô 3 chẩm.

A. Nắm chắc, thấu hiểu

B. Nắm vững, chia sẻ

C. Nắm chắc, chia sẻ

D. Nắm vững, thấu hiểu

Câu 05: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đã đề ra những khâu đột phá nào sau đây?

A. “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin”

B. Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh”

C. “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và khởi nghiệp sáng tạo”

D. Cả 03 đáp án trên đều đúng

Câu 06: Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026: Thực hiện hiệu quả khâu đột phá: “Đổi mới phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin” là nội dung thực hiện nhiệm vụ nào?

A. Nhiệm vụ 5

B. Nhiệm vụ 4

C. Nhiệm vụ 3

D. Cả 03 cầu trên đều sai.

Câu 07: Các nội dung trọng tâm của nhiệm vụ 2 trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới là gì ?

A. Tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

B. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới.

C. Thực hành dân chủ cơ sở, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện của tổ chức Hội, hỗ trợ phụ nữ phát huy quyền làm chủ, thực hiện phương chân “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

D. Cả 03 đáp án trên.

Câu 08: Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp Hội phụ nữ toàn tỉnh đã phát triển được bao nhiêu hội viên mới?

A. 14.000 hội viên mới

B. 14.082 hội viên mới

C. 14.100 hội viên mới

D. 14.182 hội viên mới

Câu 09: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra chỉ tiêu “Hằng năm, mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ thêm … … hộ gia đình đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “Gia đình 5 Có, 3 sạch” (đối với địa bàn nông thôn mới nâng cao/kiểu mẫu), phấn đấu cả nước giúp được thêm … … hộ gia đình đạt 8 tiêu chí”. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào các chỗ trống trên.

A. 05; 50.000

B. 05; 55.000

C. 10; 60.000

D. 10; 65.000

Câu 10: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 quy định về chỉ tiêu về xây dựng tổ chức Hội như thế nào?

A. Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 700.000 hội viên; phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn.

B. Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 800.000 hội viên, phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn.

C. Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 900.000 hội viên, phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn.

D. Đến cuối nhiệm kỳ, tăng thêm 950.000 hội viên, phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 70% phụ nữ có mặt tại địa bàn.

Câu 11: Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương triển khai từ năm 2018 đến nay được thực hiện tại bao nhiêu xã biên giới của tỉnh Bình Phước?

A. 14 xã biên giới của 3 huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập

B. 15 xã biên giới của 3 huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập

C. 13 xã biên giới của 3 huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập

D. 12 xã biên giới của 3 huyện Bù Đốp, Lộc Ninh và Bù Gia Mập

Câu 12: Chỉ tiêu hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo được Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI đề ra như thế nào?

A. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 1.600 hộ có phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo.

B. Hàng năm giúp 350 hộ phụ nữ (trong đó có 30% hộ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số) thoát nghèo, thoát cận nghèo

C. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 1.600 hộ do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

D. Đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh giúp đỡ ít nhất 1.600 hộ do phụ nữ (trong đó có 30% hộ phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số) thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Câu 13: Để đạt được tầm nhìn của Hội LHPN Việt Nam thì mỗi cán bộ và tổ chức Hội cần?

A. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh, hướng tới thành công: Khẳng định giá trị nhân văn, lấy sự tiến bộ của phụ nữ làm thước đo cho mọi hành động.

B. Có tư duy đổi mới, sáng tạo để tiến bộ và phát triển; Có khát vọng vươn lên, khát vọng cống hiến.

C. Hoạt động chuyên nghiệp trong bối cảnh hội nhập, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ và sự thịnh vượng của đất nước.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 14: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII dự kiến đến cuối nhiệm kỳ, Trung ương Hội sẽ đề xuất thành công ít nhất bao nhiều chính sách, đề án và bao nhiêu chương trình?

A. Ít nhất 05 chính sách, đề án và 02 chương trình.

B. Ít nhất 04 chính sách, đề án và 03 chương trình.

C. Ít nhất 03 chính sách, đề án và 02 chương trình.

D. Ít nhất 02 chính sách, đề án và 05 chương trình.

Câu 15: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức trong thời gian nào? ở đâu?

A. Ngày 11/12/2021, tại Hội trường tỉnh Bình Phước

B. Ngày 12/12/2021, tại Hội trường tỉnh Bình Phước

C. Ngày 11/12/2021, tại Hội trường Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

D. Ngày 12/12/2021, tại Hội trường Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

3. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 3

Đang cập nhật…….

4. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Bình Phước – Đợt 4

Đang cập nhật…….

Mời các bạn tham khảo nội dung có liên quan tại chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi mảng Tài liệu của pubokid.vn.

 • Đáp án Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật tỉnh Sóc Trăng 2022
 • Đáp án trắc nghiệm thi Tìm hiểu về biển đảo Việt Nam và 40 năm Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button