Tài Liệu

Liên hệ trách nhiệm bản thân để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương 2022

Thứ tư, tập trung quy hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với xây dựng hệ thống du lịch ở các địa phương đồng bộ, khoa học, để các hoạt động này nhanh chóng trở thành sản phẩm du lịch. đặc thù, hấp dẫn, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, thôn, xóm, làm cho đời sống văn hóa ở địa phương ngày càng phong phú.

Thứ năm, huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, cộng đồng dân cư, các nguồn hỗ trợ để đầu tư bảo tồn bản sắc văn hóa, gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng, ​​kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch. đầu tư kinh doanh các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện.

5.2. Những việc làm thiết thực nhằm tôn vinh và bảo tồn văn hóa dân tộc

Thực tế cho thấy, để việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nói chung và triển khai các hoạt động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị đậm đà bản sắc dân tộc một cách hiệu quả hơn, thời gian tới cần có những cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy sự sáng tạo. các hình thức tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Cùng với đó, có cơ chế đặc thù đối với các nghệ nhân làm công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống ở cơ sở; khen thưởng kịp thời những nghệ nhân có công phục dựng các giá trị văn hóa của địa phương nhằm ghi nhận những đóng góp của họ cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa.

Chú trọng thành lập các câu lạc bộ ca múa nhạc dân gian tại cộng đồng, vừa để bảo tồn, phát huy, truyền dạy cho thế hệ trẻ, vừa là kênh tập hợp những người am hiểu, đam mê âm nhạc làm đầu mối trong việc thực hành âm nhạc. Thực hành, giảng dạy, khi cần thiết có thể tập hợp để phục vụ du lịch, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ của cộng đồng và địa phương.

Trên đây Pubokid.vn đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề Liên hệ trách nhiệm của bản thân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương.

Mời các bạn tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của pubokid.vn.

Những bài viết liên quan:

  • Bạn không cần xuất sắc để thành công, bí mật thực sự là gì?
  • Biểu hiện của gia đình văn hóa
  • Di sản văn hóa là gì? Ý nghĩa của di sản văn hóa?

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button