Biểu mẫu

Mẫu đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Tải xuống Bản in

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá là gì? Mẫu đơn xin cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung bao gồm những nội dung gì? Mời các bạn đọc bài viết dưới đây để hiểu thêm về nó.

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

  • 1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá là gì?
  • 2. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá là gì?

Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá là đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Mẫu nêu rõ nội dung đề xuất, thông tin sửa đổi, bổ sung …

2. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …/…

…………, ngày tháng năm…………

ĐƠN XIN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
XÂY DỰNG SẢN PHẨM TRUYỀN THỐNG GIẤY PHÉP

Kính gửi: Sở Công thương

1. Tên thương nhân: …………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………….. …..;

3. Điện thoại: ………………………….. Fax: ………… …..;

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… do ……………… cấp lần đầu ngày ……. tháng ……. năm ………, đăng ký thay đổi ….. ngày … .. ….. có thể…….;

5. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có):

– Tên: ……………………………………………;

– Địa chỉ nhà: ……………..………………………..;

– Fax Điện thoại:……………;

6. Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá do Sở Công Thương cấp số ……. ngày ….. tháng …… năm ……

7. Đã được Sở Công Thương cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung lần …….) số ……. ngày ….. tháng .. . ..năm ….. (nếu có) ……. (1) ….

… (ghi rõ tên thương nhân) … kính đề nghị Sở Công Thương xem xét, cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá, với lý do cụ thể như sau (tùy theo nhu cầu điều chỉnh) . thay đổi, bổ sung để doanh nghiệp thực hiện theo một trong các đề xuất sau):

8. Sửa đổi thông tin chung (tên thương nhân, trụ sở chính, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, …)

Thông tin cũ: …………….. Thông tin mới: …………

9. Sửa đổi, bổ sung hình thức tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá như sau:

Việc mua các sản phẩm thuốc lá được cho phép từ các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và từ các nhà phân phối sản phẩm thuốc lá với những tên sau:

……………………………. …. (2)

Tổ chức bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh, thành phố …..

10. Sửa đổi, bổ sung địa điểm bán lẻ sản phẩm thuốc lá:

a) Đề xuất sửa đổi:

Thông tin cũ: ………….

Thông tin mới: …………………… ………… (3)

b) Đề xuất bổ sung:

…………………………… …………(4)

…… (ghi rõ tên thương nhân) ……… xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017 / NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013 / NĐ-CP và Nghị định số 08/2018 / NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh của Nhà nước sự quản lý của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018 / TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và các quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung đã kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(họ tên, chữ ký, đóng dấu)

Ghi chú:

(1): Ghi rõ từng sửa đổi, bổ sung, số giấy phép, ngày cấp (nếu có).

(2): Ghi rõ tên và địa chỉ của nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá và thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá.

(3): Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại của các địa điểm thương nhân dự định xin phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

(4): Ghi rõ các nội dung khác cần sửa đổi, bổ sung.

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong phần hình thức Xin vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button