Tài Liệu

Phiếu lấy ý kiến đồng nghiệp trong tổ chuyên môn Mẫu khảo sát đồng nghiệp trong tổ chuyên môn

Phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá giáo viên của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn.

Nội dung trong phiếu đánh giá bao gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí nghề nghiệp, kết quả đánh giá của giáo viên. Mẫu phiếu đánh giá xếp loại giáo viên mầm non được ban hành theo Công văn 5569 / BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. Mời các bạn tải và tham khảo tài liệu tại đây.

Phiếu lấy ý kiến ​​đồng nghiệp trong nhóm chuyên gia

Họ và tên giáo viên (tham gia đánh giá): ……………………………….. …………………………………………… ……………….

Trường học:………………………………………… …………………………………………… ….. ……….

……, ngày tháng năm ….
Người tham gia đã đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button