Văn bản pháp luật

Thông tư 06/2022/TT-BLĐTBXH chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp

Chương trình giáo dục và đào tạo nghề

 • Thông tư 06 2022 BLĐTBXH
 • CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG
  • Điều 1. Phạm vi
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • CHƯƠNG II. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY TRÌNH ĐỘ CAO ĐNG, Trình độ Trung cấp, Trình độ Sơ cấp
  • Điều 3. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng, trung cấp
  • Điều 4. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học
 • CHƯƠNG III. QUY ĐỊNH MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN, BẢN SAO MẪU; IN VÀ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH; CẤP, CHỈNH SỬA, CÁCH MẠNG VÀ HỦY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ CAO ĐNG, TRUNG CẤP, BẮT ĐẦU
  • Điều 5. Mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
  • Điều 6. Bản sao mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
  • Điều 7. In mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
  • Điều 8. Quản lý mẫu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
  • Điều 9. Cấp chứng chỉ và bản sao chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
  • Điều 10. Biên tập nội dung chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
  • Điều 11. Thu hồi hoặc hủy bỏ chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp
 • CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 12. Trách nhiệm của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
  • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • Điều 14. Trách nhiệm của cơ sở đào tạo
  • Điều 15. Trách nhiệm của học sinh
  • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 17. Hiệu lực
  • Điều 18. Trách nhiệm thực hiện

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button