Văn bản pháp luật

Thông tư 23/2022/TT-BQP Quy chuẩn kỹ thuật về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong mật mã dân sự

Thông tư 23 2022 Bộ Quốc phòng

Thông tư 23/2022 / TT-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành ngày 4/4/2022 về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy cách mật mã dùng trong sản phẩm mật mã dân dụng”. thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS ”.

Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực an ninh trật tự này đã được pubokid.vn cập nhật và đăng tải, bạn vui lòng sử dụng file tải về để làm tài liệu sử dụng.

Theo đó, đối với sản phẩm mật mã dân dụng sử dụng công nghệ Ipsec VPN, được phép sử dụng giao thức trao đổi khóa IKEv1, IKEv2 và giao thức đóng gói ESP; đối với các sản phẩm mật mã dân sự sử dụng công nghệ TLS VPN, các giao thức TLS 1.2 và TLS 1.3 được sử dụng.

QCVN 01: 2022 / BQP

CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT BẢO MẬT ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM BẢO MẬT CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ kéo dài đến IP SẢN PHẨM BẢO MẬT SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ IPSEC VÀ TLS

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tả kỹ thuật mật mã dùng trong sản phẩm mật mã dân dụng thuộc nhóm sản phẩm bảo mật IP với IPsec và TLS

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1 QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Phạm vi điều chỉnh

1.2 Đối tượng áp dụng

1.3 Tài liệu tham khảo

1.4 Giải thích từ ngữ

1.5 Các từ viết tắt

1.6 Ký hiệu

2 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1 Quy định chung

2.2 Đặc điểm kỹ thuật mật mã Thông số kỹ thuật

2.2.1 Thuật toán mật mã

2.2.2 Quy định về an toàn và thời gian sử dụng

2.3 Các quy tắc an toàn để sử dụng trong giao thức

2.3.1 Các quy định về an toàn khi sử dụng trong IPsec. giao thức

2.3.2 Các quy định an toàn để sử dụng trong TLS. giao thức

3 ĐIỀU KHOẢN QUẢN LÝ

4 TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHỤ LỤC A

NGƯỜI GIỚI THIỆU

…………………………

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button