Văn bản pháp luật

Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 về hóa đơn, chứng từ

Thông tư số 78 2021 BTC

 • Thông tư 78/2021/TT-BTC
  • THÔNG TƯHướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  • Điều 2. Đối tượng áp dụng
  • Điều 3. Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
  • Điều 4. Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn
  • Điều 5. Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
  • Điều 6. Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác
  • Điều 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp
  • Điều 8. Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
  • Điều 9. Sử dụng biên lai, chứng từ
  • Điều 10. Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan
  • Điều 11. Hiệu lực thi hành
  • Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
  • Phụ lục I
  • ÁP DỤNG CHO CƠ QUAN THUẾ KHI ĐẶT IN HÓA ĐƠN, BIÊN LAI
  • Phụ lục I.A
  • MÃ HÓA ĐƠN, BIÊN LAI CỦA CỤC THUẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ CỤC THUẾ DOANH NGHIỆP LỚN PHÁT HÀNH

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button